Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezetés

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatályba lépésének időpontja: 2020. június hó 22. napja és a rendelkezések a visszavonásukig érvényesek.

Az ÁSZF módosítására 2024. március 28. napján került sor.

Jelen ÁSZF tartalmazza az ipolycipo.hu weboldalon (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások használatának feltételeit. Az itt fel nem tüntetett technikai tájékoztatásokat a honlapon található egyéb eligazító tájékoztatások adják meg.

A Felhasználó a webáruház oldalainak megtekintésével, valamint az érvényes regisztrációja létrehozásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF tartalmát és rendelkezéseit.

A vásárláskor megkötendő szerződés elektronikus úton történő szerződéskötés útján jön létre, mely szerződéskötésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §- ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Az elektronikus úton megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés, a rendelés adatai a webáruházban elektronikus formában automatikusan tárolásra kerülnek, a Felhasználó számára a webáruházba történő bejelentkezés után elérhetők.

A létrejött szerződést, a rendelés adatait az Ipoly Cipőgyár Kft. nem iktatja és papír alapon nem tárolja.

Az elektronikus vásárlások során megkötésre kerülő szerződések nyelve a magyar.

A szolgáltatások tekintetében magatartási kódex rendelkezéseinek az Ipoly Cipőgyár Kft. nem veti alá magát.

A webáruház szolgáltatásainak használata során a Felhasználó harmadik személyek jogait, a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértheti meg.

 

2. A Szolgáltató

 

A Szolgáltató az Ipoly Cipőgyár Kft.

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Telephely: 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 2.

Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Képviselő neve: Czellecz Attila ügyvezető

Cégjegyzékszám: 12-09-001968

A nyilvántartásba bejegyző bíróság neve: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11203362-2-51

Pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetneve: MKB Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10528985-49020016

E-mail cím: raktar@ipolycipo.hu   

Telefonszám: 06-35-501-010

A tárhelyet biztosító szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: Unas Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu.

3. A honlapon folytatott tevékenység

 

3.1. Regisztráció:

A honlap tartalmának egy része elérhető regisztráció nélkül valamennyi Felhasználó számára.

A webáruházban történő vásárlás feltétele a Felhasználó általi érvényes regisztráció.

Amennyiben a Felhasználó regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintás után a regisztrációs felületen a kért adatokat megadja, beírja, majd az „OK” gombra kattintva befejezi a regisztráció folyamatát.

A regisztrációs felületen a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia:

- név

- kapcsolattartó neve, címe

- e-mail cím

- szállítási és számlázási cím

- telefonszám

- cégek esetén adószám

- felhasználónév és jelszó.

A regisztráció megvalósításával a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben, és az adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

A Felhasználói fiók a regisztráció megerősítését követően aktívvá válik, melynek megtörténtéről (vagy annak esetleges elutasításról és indokáról) a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Ezen tájékoztatóban a Felhasználó megtekintheti a regisztráció során általa megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó a honlap tetején található „Belépés” menüpontban a belépési adatait, így az e-mail címét és a jelszavát megadva tud belépni a webáruházba.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti a „Regisztráció törlése” menüpont használatával. A regisztráció törlésével a Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, és nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlése és az adatok eltávolítása után az adatok visszaállítására nincs lehetőség.

A Felhasználó hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát, ha pedig feltételezhető az, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon jogosulatlanul használja a szolgáltatásokat, köteles haladéktalanul erről értesíteni írásban a Szolgáltatót.

A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint köteles frissíteni, annak érdekében, hogy azok időszerűek legyenek.

A Felhasználó által helytelenül megadott adatok miatt meghiúsuló regisztrációért a Szolgáltató nem felelős.

3.2. A webáruházban megvásárolható termékkörök:

- Munkavédelmi lábbelik 

- Bőrtermékek

- Textíliák

- Munkaruházat.

4. Felhasználási feltételek

 

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapot használók által tanúsított magatartásokért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait, a jogszabályokat ne sértse meg.

A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős a saját magatartásáért, a Szolgáltató azonban köteles együttműködni szükség esetén az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A Felhasználók által a honlap használata során elérhetővé tett tartalmakat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Ha a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul bejelenteni írásban a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató a Felhasználó bejelentését alaposnak találja, jogosult az információ törlésére vagy módosítására.

A honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Szolgáltatók oldalaira vezetnek. E Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató a tevékenysége során pontos, megbízható, hiteles információkat közöl, azonban a Szolgáltató a helytelen, hibás tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem felel azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló ok miatt keletkeztek (vis maior). Ilyen az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat. Ezeket a Szolgáltató a honlapról eltávolítja, amennyiben azok jogsértőek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fiókok Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

Kizárólag a Felhasználó felel a fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Felhasználó a honlapra történő látogatással és a honlapon történő böngészéssel tudomásul veszi, hogy az általa a honlapon közzétett tartalom harmadik személyek által megszerezhető, valamint, hogy a honlapon megjelenített tartalmak aktualizálására a Szolgáltató nem köteles, azok a tartalmak a honlapon való megjelenéskori állapotot tükrözik.

A Felhasználónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Felhasználó véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Felhasználó a Szolgáltató felé.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze, az ott található szövegek, képek, stb. szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, terjeszteni tilos.

A honlap tartalmának, egyes részeinek fizikai vagy adathordozóra való mentése, kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás, így az adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzététel, letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználó a honlapon szereplő bármely kereskedelmi nevet, védjegyet nem használhatja és nem hasznosíthatja.

Külön megállapodás, az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat felülírni.

5. A vásárlás menete

 

5.1. A megrendelés folyamata

A honlap megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára.

A termék a nevére kattintva érhető el, a termék neve alatt szerepelnek a termék jellemzői, méretek, a termék ára és fotója.

A honlapon kulcsszó alapján is lehet terméket keresni.

A termékek és az árak megtekintéséhez regisztráció és bejelentkezés nem szükséges, vásárolni viszont csak regisztráció és bejelentkezés után lehet.

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a Felhasználó regisztrált e-mail címére.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával történik.

A kiválasztott termék a Kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, és az igényelt darabszám is megjelölhető.

A Felhasználó a kosara tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, a kosár tartalmát módosíthatja, illetve törölheti abból a nem kívánt tételeket. A Kosár ürítése gombbal lehetőség van a kosár teljes tartalmának kiürítésére is.

A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot.

A Felhasználó ezután egy összefoglaló oldalon ellenőrizheti a korábban megadott adatait, a megvásárolni kívánt termékek nevét, méretét, mennyiségét.

A Felhasználó az esetleges hibás adatokat javíthatja.

Ha a Felhasználó minden adatot megfelelőnek talál, a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti a rendelését.

A megrendelés megérkezését a Szolgáltató e-mail útján igazolja vissza.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) a Felhasználó hibás adatot talál, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles írásban jelezni a Szolgáltató felé.

A megrendelés, a Felhasználó szerződési nyilatkozata a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a honlapra a Belépés menüpont segítségével léphet be.

A honlapon az Adatok módosítása menüpont alatt tudja a Felhasználó a regisztráció során megadott adatait módosítani, valamint a megrendelésének az adatait és az állapotát is nyomon követheti.

A honlapon közölt árak a rendelés időpontjában érvényes bruttó árak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a szállítási költségét. A szállítási költség a megrendelés véglegesítése előtt feltüntetésre kerül, valamint jelen ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél, vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelését, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel (pl. Szolgáltató nem tud szállítani az adott termékből, nincs esetleg a kiválasztott méret vagy szín) a Szolgáltató munkatársa a megadott e-mail címen megkeresi a Felhasználót.

A megrendelt termékeket egy (vagy több) csomagba összeállítva adja át a Szolgáltató a szállító partnerének. A küldemény elindításáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, általánosan elfogadott ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket a hibásan szereplő áron szállítani.

Téves megrendelés:

Amennyiben Felhasználó a megrendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben a raktar@ipolycipo.hu  címen, írásban mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést a Felhasználó által kért módon és elvárt idő alatt nem tudja teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést a Felhasználó szintén következmények nélkül lemondhatja.

5.2. Ajánlati kötöttség, a megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul a Felhasználó felé visszaigazolni.

Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számítva legkésőbb 2 munkanapon belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség, vagy a szerződéses kötelezettség alól és a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott Felhasználói adatokat, a megrendelés adatait, így a megrendelés számát, a megrendelt termék nevét, méretét, darabszámát, árát, a választott fizetési és szállítási módot, valamint a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos esetleges megjegyzéseit.

5.3. A szerződés, és annak létrejötte

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Az elektronikus úton megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés, a rendelés adatai a webáruházban elektronikus formában automatikusan tárolásra kerülnek, a Felhasználó számára a webáruházba történő bejelentkezés után elérhetők.

A létrejött szerződést, a rendelés adatait az Ipoly Cipőgyár Kft. nem iktatja és papír alapon nem tárolja.

A szerződés nyelve a magyar.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit is.

A szerződés a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

5.4. Számla és fizetési mód

A Szolgáltató személyes átvétel esetén díjmentesen papír alapú számlát bocsát ki, amelyet a termékkel együtt ad át a Felhasználó részére. Utánvétes vagy online bankkártyával fizetett csomag esetén a csomag átvételét követően 5 munkanapon belül elektronikusan küldi meg a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére.

Az e-mailben elküldött számlák PDF formátumú hivatalos számlák. Ezek a számlák nem minősülnek e-számlának. A számla kinyomtatása az ügyfél oldalán történik. Felhasználásuk, archiválásuk a papír alapú számlázásra vonatkozó szabályok alapján történik. Társaságunk a PDF formátumú nem minősített számlákat az eszamla@ipolycipo.hu e-mail címről küldi a Felhasználó által regisztráció során megadott e-mail címre.

Ha a Felhasználó utánvéttel fizetett és papír alapú számlát kér, ezt a rendelés leadásakor megjegyzésben jelezze. Ennek költsége 800 Ft + ÁFA számlánként.

Ha a Felhasználó az egyes megrendelt termékekről külön számlát kér, akkor azokat külön-külön kell megrendelnie.

A Felhasználó az alábbi fizetési formák közül választhat:

 • készpénzben és bankkártyával a termék átvételekor (telephelyi átvétel esetén)
 • online felületen bankkártyás fizetéssel (OTP SimplePay)
 • utánvéttel (ez esetben a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell készpénzben a futárnak kifizetni.)

5.5. Átvételi lehetőségek, szállítás

5.5.1. Személyes átvétel

A megrendelt termékeket személyesen az Ipoly Cipőgyár Kft. telephelyén, a 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 2. szám alatt lehet átvenni munkanapokon 8,00 – 12,00 óráig. Ebben az esetben a csomagra semmilyen szállítási költség nem kerül felszámításra.  A megrendelt csomagokat Szolgáltató 3 munkanapig tárolja, közben munkatársa 1 alkalommal megpróbálja a Felhasználót e-mailben vagy telefonon értesíteni a termék átvétele érdekében. A 3 munkanap letelte után a megrendelés törlésre kerül.

5.5.2. GLS futárszolgálat vagy MPL futárszolgálat

A Szolgáltató a megrendelt termékek futárnak történő átadásakor e-mail útján értesítést küld a Felhasználónak a megrendelt termékek várható megérkezésének időpontjáról, tájékoztatást ad a csomag számáról, az utánvét összegéről.

A megrendelt termékeket Magyarország területén a GLS vagy MPL futárszolgálat alkalmazottai szállítják ki a megrendelésben szereplő szállítási címre. A kiszállítás munkanapokon 8 és 17 óra között történik, előzetes egyeztetés nélkül.

A szállítás időpontjáról Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a kiszállítás előtti napon a Szolgáltatóval jelen ÁSZF 2. pontjában megadott e-mail címen, telefonszámon.

A regisztráció során megadott lakcímétől eltérő címet is megadhat a megrendelésben a Felhasználó a kiszállítás címeként.

Amennyiben a futárszolgálat általi kiszállítás meghiúsul, további két alkalommal kísérli meg a futárszolgálat a megrendelés kézbesítését, amelyek időpontjáról, a kiszállítási címről a Felhasználó rendelkezhet.

A megrendelt termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy az sérülésmentes-e. Amennyiben a Felhasználó sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken, kérheti a kézbesítő futártól jegyzőkönyv felvételét.

A termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Az átvételt követően a Felhasználó csak az elállási jogával élhet, a kiszállítást végző futár távozása után a Szolgáltató utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Át nem vett csomag

Át nem vett csomagot a futárszolgálat visszaszállítja a Raktárház címére. A kiállított szállítólevél sztornózásra kerül.

Szállítási költség (kizárólag Magyarország területére vállalja Szolgáltató a szállítást) 2024. március 28. napjától:

A szállítási költséget a megrendelt termékek súlya határozza meg:

 

GLS Futárszolgálat

0-2 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 1 820 Ft
2-3 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 1 896 Ft
3-5 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 2 051 Ft
5-10 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 2 261 Ft
10-15 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 2 483 Ft.
15-20 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 2 705 Ft
20-25 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 2 991 Ft.
25-30 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 3 188 Ft
30-40 kg között a házhozszállítás díja: bruttó 3 900 Ft.

Utánvét díja:

50 000 Ft-ig: szállítás költség + bruttó 550.- Ft.

50 000.- Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes.

Szállítási határidő

A szállítási határidő a raktáron lévő termékek esetén 1-5 munkanap, ez kivételes esetben változhat, melyről Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

MPL Futárszolgálat

Csak bankkártyás fizetésnél!

Szállítási költség ( kizárólag Magyarország területére vállalja Szolgáltató a szállítást)
A szállítási költséget a megrendelt termékek súlya határozza meg:
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Kezelési költség:
50 000 Ft-ig: szállítási költség + bruttó 550 Ft.

50 000.- Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes.

6. Elállási jog

 

6.1. Az elállási jog gyakorlása

Ezen pontban részletezett rendelkezések kizárólag a Felhasználóra vonatkoznak.

Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Felhasználót az alábbiakban megjelölt határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Felhasználó az elállási jogát a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék estén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Felhasználó az elállási jogát a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján gyakorolhatja.

A Felhasználó az elállási szándékát tartalmazó írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton vagy e-mail útján az ÁSZF 2. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül a Szolgáltató részére.

A Felhasználó az elállási jogát határidőben gyakorolja, ha a fentiekben megjelölt határidő lejárta előtt eljuttatja az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatóhoz.

A Felhasználót terheli annak a bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban részletezett rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató a Felhasználó elállása esetén e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mail útján történő nyilatkozattétel esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítása során.

A Felhasználó postai úton történő kézbesítés esetén a nyilatkozatát ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlő módon bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Felhasználó elállása esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a termék átvételére meghatározott személynek átadni.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket postai úton vagy azt az általa megrendelt futárnak átadja.

A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének a költsége a Felhasználót terheli.

Szolgáltató nem veszi át az elállás keretében a hiányosan és csomagolás (doboz) hiányában, valamint a használt, nem új állapotú visszaküldött terméket, melyet a Felhasználó költségére visszaküld.

A Szolgáltató az utánvéttel vagy portósan hozzá küldött csomagot nem veszi át, visszaküldi a Felhasználó részére.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállásáról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltató visszatarthatja a visszatérítésként meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.2. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási, felmondási jogát:

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7. Szavatosság, jótállás

 

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) év alatt évül el.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el.

Ha a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 (egy) évnél rövidebb elévülési idő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, az alább írt kivétellel a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lentebb írt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíttathatja ki.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel haladéktalanul közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A Fogyasztó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez a rendelkezés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 6 hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás estén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 • Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A jótállási kötelezettség alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.  Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

A Szolgáltató által forgalmazott, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében értékesített termékek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003(IX.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek közé, így a rendelet szerinti kötelező jótállási kötelezettség a Szolgáltatóra nem vonatkozik és nem terjed ki.

Azonban a Szolgáltató az általa eladott termékekre önkéntesen 6 hónap jótállást vállal.

A jótállási idő kezdete a teljesítéstől (átvételtől) számítódik, mely megegyezik a kiállított számlán a teljesítés dátumával.

A termék meghibásodása esetén a Felhasználói jogok az alábbiak:

A terméket a számla másolatával, valamint a 3. sz. melléklet szerinti, kitöltött Reklamációs űrlappal együtt a Szolgáltató címére (2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 2.) kell visszajuttatni postai úton vagy személyesen.

A garanciális problémával visszaküldött termékeket csak megtisztított állapotban veszi át a Szolgáltató, ellenkező esetben Felhasználó költségére visszaküldi a csomagot. A termék beérkezése után Szolgáltató elbírálja a reklamáció jogosságát.

Szándékosan megrongált, nem rendeltetésszerűen használt terméket Szolgáltatónak nem áll módjában javítani, kicserélni, vagy a termék ellenértékét visszafizetni, a csomagot visszaküldi Feladó részére.

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből eső problémák esetén a használt terméket Szolgáltatónak nem áll módjában javítani, kicserélni, vagy a termék ellenértékét visszafizetni.

Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a reklamáció jogosnak bizonyult, Fogyasztó kérheti:

-a termék javítását, vagy cseréjét, vagy a vételár visszafizetését.

A termék garanciális visszajuttatásának költségét a Szolgáltató címére minden esetben a Felhasználó  állja. Portósan, utánvétesen küldött csomagokat nem vesz át a Szolgáltató, azokat minden esetben visszaküldi a Felhasználónak.

A javított vagy cserélt terméket szállítási költség felszámítása nélkül Szolgáltató visszaküldi a Felhasználó címére, vagy a Felhasználó átveheti Szolgáltató telephelyén (2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 2.).

Amennyiben azonban a terméket Szolgáltató a bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a Szolgáltató a terméket javítás, csere nélkül visszaküldi a Felhasználónak.

7.4. A szavatossági és jótállási igények érvényesítése

A Felhasználó a szavatossági igényeit az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Ipoly Cipőgyár Kft.

Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Telefonszám: 06-35-501-010

E-mail cím: raktar@ipolycipo.hu

7.5.Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ipoly Cipőgyár Kft.

Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Telefonszám: 06-35-501-010

E-mail cím: raktar@ipolycipo.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 (öt) évig a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben köteles a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt, annak érkezésétől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
Postacím: 3100 Salgótarján, Pf.: 308.
Telefon: +36 32 511-116
E-mail: fogyved@nograd.gov.hu

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

- Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei elérhetőek a www.bekeltetes.hu weboldalon.

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

- Online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület dönti el ingyenesen.

Ahhoz, hogy a Felhasználó az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően érhető el. Az oldal betöltését követően ki kell választani a nyelvet, majd be kell jelentkezni és követni az oldal utasításait.

Amennyiben a Felhasználónak a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

Az Európai Bizottság tehát létrehozott egy honlapot, amelyben a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Egyéb rendelkezések

 

9.1. ÁSZF módosítása, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-t, a honlapon szereplő termékek árait és az egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja.

A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép hatályba, és csak a hatályba lépése után leadott megrendelésekre érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzatatának megtekintéséhez kattintson ide.

 

Balassagyarmat, 2024. március 28.

 

                                                                                                            Czellecz Attila                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ügyvezető

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozat
 2. számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató
 3. számú melléklet: REKLAMÁCIÓS ŰRLAP

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásának dátuma: 2020. június hó  22.napja

 

Adatkezelő:

Ipoly Cipőgyár Kft.

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

E-mail cím: ipoly@ipolycipo.hu

Telefonszám:06-30-166-1522

Weboldal: www.ipolycipo.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: .Unas Online Kft

Levelezési cím: Sopron, Kőszegi út 14.  9400

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám:06-99-200-200

 

 1. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

 

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap a Felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát. Közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a Szolgáltató a honlap látogatóiról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a Felhasználó eszköze tárol, ezzel a Felhasználó azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát a cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k fajtái és jellemzőik:

 

Munkamenet cookie: ez a süti a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolja, élettartama a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 

Korhatáros tartalom cookie: ez a süti a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzíti, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartama a böngésző bezárásáig tart.

 

Referer cookie: azt rögzíti, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra, élettartama a böngésző bezárásáig tart.

 

Utoljára megtekintett termék cookie: rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató, élettartama 60 nap.

 

Utoljára megtekintett kategória cookie: rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát, élettartama 60 nap.

 

Ajánlott termékek cookie: az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti, élettartama 60 nap.

 

Mobil verzió, design cookie: érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre, élettartama 365 nap.

 

Cookie elfogadás cookie: az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot, élettartama 365 nap.

 

Kosár cookie: a kosárba helyezett termékeket rögzíti, élettartama 365 nap.

 

Intelligens ajánlat cookie: intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése), élettartama 30 nap.

 

Kiléptetés #2 cookie: a #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót, élettartama 90 nap.

 

Backend azonosító cookie: az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója, élettartama a böngésző bezárásáig tart.

 

Google Adwords cookie: amikor valaki meglátogatja az oldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google termékekben, így például a Google keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.

A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt -felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

Remarketing cookie: a korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhet meg.

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie: ez a cookie a weboldal használatához nélkülözhetetlen, és lehetővé teszi a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ennek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a felhasználó számára. Ezen típusú cookie élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie: ez a cookie információkat gyűjt a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ez a cookie nem gyűjt látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgozik. Az ebből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használják. Ezen típusú cookie élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzata itt tanulmányozható: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára.

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

 1. A szerződéskötés és a teljesítés érdekében kezelt adatok

 

A szerződéskötés és a szerződés teljesítése érdekében több adatkezelés is megvalósul.

 

A panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha a Felhasználó él valamely említett jogával.

 

Amennyiben a webshopon keresztül a Felhasználó nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak rá, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad a Szolgáltató részére.

 

 

A szerződéskötés és a teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések az alábbiak:

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha e-mail útján, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul a Felhasználó a Szolgáltatóhoz valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a Felhasználó a webshopból.

Ez esetben a kezelt adatok: a Felhasználó által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a szolgáltató a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

Regisztráció a weboldalon

 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok: az adatkezelés során az Adatkezelő a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím adatokat, valamint a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

A rendelés feldolgozása

 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelési tevékenység.

Kezelt adatok: az adatkezelés során az Adatkezelő a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím adatokat, valamint a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben a Felhasználó rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés)

 

A számla kiállítása

 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv.tv.) 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: a számlázás során az Adatkezelő a név, lakcím, adószám adatokat kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: a szállítással kapcsolatban az Adatkezelő a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím adatokat kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés).

 

Garanciális ügyintézés

 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben a Felhasználó garanciális ügyintézés kér, az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím adatok, a vásárolt termék adatai, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrzi meg a Szolgáltató.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles a Szolgáltató a panaszt, a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát megőrizni. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik, az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrzi meg a Szolgáltató.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles a szolgáltató a panaszt, a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát megőrizni. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

 1. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

 

A regisztráció, a megrendelés, a hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer tárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: a hozzájárulás időpontja és az IP cím.

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési időig tart.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés)

 

 1. Marketing célú adatkezelések

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes, külön hozzájárulása, amelyet az adatfel-vétel során ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

Remarketing

 

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok: a cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adott cookie adattárolási időtartama.

Bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

 1. További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról a Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatást a törvény kizárja.

 

 1. Tájékoztatás az adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységről

 

 1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Unas Online Kft

Az adatfeldolgozó elérhetősége: Sopron, Kőszegi út 14.  9400

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám:06-99-200-200

Székhely: Sopron, Kőszegi út 14.  9400

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 1. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és telefonszámát a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 802 0265

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

 1. Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég neve:  -

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég székhelye:  -

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:  -

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:   -

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

 1. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ipoly Cipőgyár Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:06-35-501-279

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ipoly@ipolycipo.hu

 

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

 1. CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ipoly Cipőgyár Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:06-35-501-010

Az adatfeldolgozó e-mail címe: raktar@ipolycipo.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

III. Az adatkezelés során a Felhasználót megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót a Rendelet rendelkezései szerint az alábbi jogok illetik meg:

- hozzáférési jog (személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz)

- a hozzájárulás visszavonásának joga

- helyesbítéshez való jog

- adatkezelés korlátozásához való jog

- törléshez való jog

- tiltakozáshoz való jog

- adathordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben a Felhasználó a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek a Felhasználóval szükségszerűen kommunikálnia kell.

Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására van szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Adatkezelő egyébként is kezel a Felhasználóról, valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhető a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben a Felhasználó vásárló volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz meg kell adnia a rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával a Szolgáltató a Felhasználót be tudja azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat a beérkezésüktől számítva legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

 

 1. A hozzáférési jog (személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz)

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és az Adatkezelő tájékoztassa:

- az adatkezelés céljairól

- a kezelt személyes adatok kategóriáiról

- azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól

- azon jogról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

- ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárást), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy a Felhasználó azonosítását követően e-mailben juttatja el a Felhasználóhoz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, akkor a Szolgáltató a hozzáférést úgy biztosítja, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja a Felhasználó a kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

 

Kérelem esetén abban meg kell jelölni, hogy a személyes adatokhoz kérnek-e hozzáférést, vagy adatkezeléssel kapcsolatos információkat szeretnének kérni.

 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

 

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Szolgáltató a rendszereiből törli.

A még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a kiszállítást.

Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat a Szolgáltató nem törölheti a rendszereiből, valamint ha a Felhasználónak tartozása áll fenn a Szolgáltató felé, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján a Felhasználó adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelheti a Szolgáltató.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait, illetve a hiányos személyes adatait kiegészítse.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra

- az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

- a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben, az

adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőzően 3 munkanappal) tájékoztatja a Felhasználót.

 

 1. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte

- a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- a Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre

- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a Felhasználóról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek a Felhasználóval szemben követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

- az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

- az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adathordozhatósághoz való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Amennyiben tehát az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, a Felhasználónak joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az általa az Adatkezelő részére megadott adatokat, amelyeket az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban kezel, bocsássa a rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

Automatizált döntéshozatal

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

- a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít

- a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Tájékoztatás további adatkezelésről

 

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés céljáról és:

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól

- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását

- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárást), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül a Felhasználónak hozzá kell járulnia.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a Felhasználó személyes adataival dolgoznak.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben a Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesített valamely kérelmet, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon bármikor módosítsa.

A Felhasználó a honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

 

A jelen tájékoztató a webshop működésével kapcsolatban minden lényeges adatkezelési információt tartalmaz az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján.